Werkgroep Verkeer van Stichting Thorn 2030 
 
Verkeersoverlast is een belangrijk item in de balans tussen wonen, werken en recreëren in Thorn. Inwoners, ondernemers en culturele instellingen zullen niet op dezelfde manier naar verkeersoverlast kijken en het is belangrijk om hun belangen in evenwicht te brengen en te houden.
Naar aanleiding van individuele initiatieven van inwoners en de behoefte aan evaluatie van de gedeeltelijke afsluiting van de Hoogstraat afgelopen zomer, heeft het bestuur van de Stichting Thorn 2030 een werkgroep Verkeer geformeerd. 
 
 
Doel 
  • Het verzamelen van de ervaringen van de gedeeltelijke afsluiting van de Hoogstraat in de zomer 2020.
  • Het in beeld brengen van de verkeersoverlast in het historisch centrum.
  • Overleg met de deskundige van de gemeente, om te komen tot een voorstel voor een verkeerscirculatieplan.
  • Het verkeerscirculatieplan voorleggen aan de inwoners en hun reacties meenemen in een concreet voorstel.
  • Dit voorstel presenteren en toelichten in het bestuur van de Stichting Thorn 2030.                                                           
 
 
Samenstelling 
 
De werkgroep Verkeer is samengesteld uit de volgende personen: 
 
Frans Tonnaer, voorzitter
Riëtte van Delft, secretaris
Hans Breukers, lid
Pierre Hendrikx, lid
Rinus Reefman, lid 
 
Wij verzoeken u om uw vragen over het verkeerscirculatieplan in te dienen via de website en niet te richten aan individuele leden van de werkgroep. 
 
 
Tijdpad 
 
  • In de derde week van december bespreekt de werkgroep de ingekomen reacties van de inwoners en bekijkt welke aanpassingen van het verkeerscirculatieplan hieruit te destilleren zijn. 
  • In januari 2021 bespreekt het bestuur van de Stichting Thorn 2030 het verkeersplan, de voorgestelde aanpassingen en andere reacties vanuit de Thorner gemeenschap. Daar waar nodig zal het bestuur beslissen over aanpassingen van het oorspronkelijke plan. [Door omstandigheden uitgesteld tot begin februari]
  • Het aangepaste plan zal op de website worden gepubliceerd en worden gepresenteerd aan de gemeente.
  • Via de website zullen wij u daarna op de hoogte houden van de resultaten en ontwikkelingen.