Status verkeerscirculatieplan op 17 mei 2021
 
De werkgroep Verkeer van Stichting Thorn 2030 heeft de wijzigingen, zoals die tijdens de bijeenkomst van 24 maart 2021 met de gemeente zijn afgesproken, in haar oorspronkelijke plan verwerkt.
De volgende stap is om het aangepaste plan eerst met de nieuwe verkeersdeskundige van de gemeente vanuit een juridische en technische kant te bekijken.  
Wij hopen dat deze afspraak nog deze maand plaats kan vinden en dat we het aangepaste plan in juni verder kunnen bespreken en daarna op deze website kunnen publiceren. 
 
 
Onderstaand ziet u wanneer en wat we met de vertegenwoordigers van de gemeente Maasgouw hebben besproken.
De gemeente vindt het belangrijk dat het verkeersplan door de inwoners van Thorn breed wordt gedragen.
 
Samenvatting bespreking verkeersplan Thorn met afgevaardigden van de gemeente Maasgouw op
24 maart 2021 
 
Namens de gemeente waren aanwezig de wethouders Johan Lalieu en Tim Snijckers en de beleidsmedewerker Verkeer Bert Vries.
 
Namens de Stichting Thorn 2030 waren aanwezig Frans Tonnaer, Joost Smeets en Riëtte van Delft. 
 
Tijdens de bespreking is uitgebreid ingegaan op het door Thorn 2030 opgestelde verkeersplan alsook enkele variaties daarop die door de gemeente gepresenteerd werden.
Na het gezamenlijk afwegen van de voor- en nadelen van elke variant en kijkend naar de reacties van de inwoners van Thorn gedurende de laatste 6 maanden, werden de volgende (voorlopige) conclusies getrokken:
 
 • Afsluiting van de Bogenstraat en de Trippaardstraat zal toch te veel praktische problemen opleveren. Zeker met de komst van een patisserie in het gebouw van de Koninklijke Harmonie Thorn is keren op de weg ter hoogte van de pomp onwenselijk.
 • De inwoners van de Wilhelminalaan hebben vóór de reconstructie van hun straat bij de gemeente aangegeven dat zij bij voorkeur de straat in 2 richtingen openhouden. Hun verzoek wordt in het bijgestelde plan opgenomen.
 • De gemeente is momenteel bezig met concrete wijzigingsplannen voor het wandelpad Onder de Bomen. Hetzelfde geldt voor de parkeerplaatsen in en rondom de historische kern. De gemeente neemt onze aanbevelingen mee en zal voor deze zaken de regie van Thorn 2030 overnemen.
 • De aangedragen voorstellen over openbare toiletten en fietsenstalling worden op een later moment opnieuw besproken, als er overeenstemming is over de verkeerscirculatie.
 • Verder is afgesproken dat Thorn 2030 in de komende weken een bijgesteld plan zal maken waarin de Bogenstraat en Trippaardstraat niet worden afgesloten.  
 
Het aangepaste plan zal op de website www.thorn2030.nl worden geplaatst en weer worden opengesteld voor reacties uit de bevolking. Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat de website veel bezocht wordt en er bij de bevolking veel belangstelling is voor dit onderwerp. 
 
Zomer 2021; verkeersregeling kern Thorn 
 
Evenals afgelopen zomer zal ook in 2021 de Hoogstraat worden afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Ook zullen de terrassen weer extra ruimte krijgen zodat de ondernemers op een veilige manier de mogelijkheid hebben zich enigszins te herstellen van de zware klap die deze sector te verwerken heeft gekregen.
Om het verkeer op de Vinkenstraat enigzins te ontlasten, wordt de Vinkenstraat tot 1 november éénrichtingsverkeer (vanuit de Wijngaard richting Hoogstraat) 

Opmerking:
De zomer-verkeersregeling is geen jaarlijks terugkerende regeling maar gekoppeld aan de COVID-pandemie. Dit staat totaal los van het verkeerscirculatieplan waaraan de Stichting Thorn 2030 werkt! 
 
 
 
Videovergadering vertegenwoordigers Stichting Thorn 2030 met wethouders Lalieu en Snijckers gemeente Maasgouw op 26 februari 2021: 
 
 • Het verkeerscirculatieplan ‘Levendig maar leefbaar Thorn’ is digitaal aangeboden aan de wethouders.                                   
 • De schriftelijke versie wordt per post aangeboden aan B&W en het gemeentebestuur.                                                          
 • Na bestudering zal de gemeente in overleg treden om te kijken hoe ze met dit voorstel wil omgaan. 
 
 
Videovergadering vertegenwoordigers Stichting Thorn 2030 met wethouders Lalieu en Snijckers gemeente Maasgouw op 8 oktober 2020:
 
 • Wethouders hebben met veel interesse kennis genomen van de conceptnotitie ‘Levendig maar leefbaar Thorn’
 • Zij vinden het een goede zaak dat de Stichting Thorn 2030 dit initiatief van de ondernemers begeleidt met speciale aandacht voor de leefbaarheid van Thorn. De gemeente wil deze samenwerking stimuleren
 • De wethouders vinden het belangrijk dat het draagvlak bij de bewoners voor de plannen wordt gemeten; niet alleen van de historische kern maar van geheel Thorn
 • Aangezien vanwege de Coronamaatregelen geen bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd is het van belang de bewoners van Thorn op andere manier daar zo actief mogelijk bij te betrekken
 • Het opzetten van een website waarop de bewoners kunnen reageren is een prima initiatief van de Stichting Thorn 2030
 • Het is goed dat de bewoners op de mogelijkheid om de plannen te reageren wordt gewezen; een prima idee is het om dat te doen via een flyer die in Thorn huis-aan-huis wordt verspreid
 • Via die een dergelijke website moeten de bewoners ook de verdere plannen en ontwikkelingen kunnen volgen
 • Ook andere media zoals ML5 en Delta Limburg zouden daarbij ingeschakeld kunnen worden
 • Het zou volgens de wethouders goed zijn als de Stichting Thorn 2030 het plan voor het verkeersluw maken van de oude kern onderdeel laat uitmaken van het bredere Masterplan van de Stichting dat momenteel in voorbereiding is waarin een visie wordt ontwikkeld over hoe er op toeristisch-recreatief en ook sociaal en economisch  gebied in 2030 uitziet en wat dat betekent voor de bewoners
 • Ook de ontwikkelingen rond Groeskamp (‘Maasresidence Thorn’) moeten daarbij worden betrokken
 • De gemeente is bezig onderzoek uit te zetten naar een mogelijke rondweg om Thorn om de oude kern te ontlasten en de verkeersdoorstroming te verbeteren
 
 
Gesprek vertegenwoordigers Stichting Thorn 2030 met beleidsmedewerkers gemeente Maasgouw op 15 september 2020:
 
 • Conceptnotitie ‘Levendig maar leefbaar Thorn’ met bijbehorende tekening van beoogde verkeerssituatie is een goede aanzet voor verdere discussie over het verkeersluw maken van de historische kern van Thorn
 • Bevat reële en haalbare maatregelen
 • De te treffen voorzieningen (borden etc.) moeten nog nader worden bekeken
 • De functies van de verschillende parkeerplaatsen moeten nog nader worden bepaald (auto’s, motoren en fietsen, campers)
 • Er wordt de aandacht op gevestigd dat er plannen zijn om de Meers en Casino op te breken en op te knappen
 • In dat verband is het van belang alternatieve verkeersroutes te bekijken. Ook een eventuele rondweg om de kern van Thorn te ontlasten
 • Belangrijk is het om draagvlak te vinden bij de bewoners van Thorn
 • Belangrijk is op korte termijn de bestuurders te informeren over de plannen