Resultaat inspraak inwoners op verkeerscirculatieplan Thorn  
 
 
Respons:  
 
Op 14 november 2020 werd middels een flyer, die in heel Thorn huis-aan-huis bezorgd is, de website van de
Stichting Thorn 2030 bekend gemaakt.
In november werd de website door 363 unieke bezoekers bekeken, in december door 414.
Waarschijnlijk hebben een aantal mensen in beide maanden op de website gekeken en zijn daardoor bij beide maanden als unieke bezoeker meegeteld.
Gemiddeld werd tussen 14 november en 20 december 2020 de site 41 keer per dag bezocht. Enkele drukbezochte dagen waren zaterdag 14 november (121 bezoekers) en zondag 20 december (156 bezoekers). 
  
 
Afbeelding invoegen
 
 
Via de mail hebben 44 inwoners van Thorn gereageerd op het verkeerscirculatieplan. 

Opmerkingen n.a.v. reacties van inwoners:
 
  • De vraag of de terrassen wel of niet op de straat geplaatst mogen worden, zoals in 2020, is geen onderdeel van het verkeerscirculatieplan. Voor de zomer van 2021 is nu reeds door de gemeente opnieuw een gedoogbeleid toegezegd. Wel wordt er in 2021 voor gezorgd dat hulpdiensten en voetgangers voldoende ruimte hebben. Hoe groot de terrassen in de toekomst mogen worden, indien er een voetgangersgebied gerealiseerd zou worden, is aan de gemeente.                                                                                                                                                                                         
  • Voor het doen van een gedegen onderzoek naar hinder en overlast moet een onderzoeksbureau in verschillende seizoenen de situatie beoordelen, gezien de toeristische belangstelling voor Thorn die per seizoen sterk verschilt. Naast het feit dat het een grote kostenpost is, zou een dergelijk onderzoek pas zinvol zijn als de situatie na corona weer genormaliseerd is. Daarom heeft de werkgroep ervoor gekozen zich te baseren op (jarenlange) ervaringen van inwoners, ondernemers en culturele organisaties.                                                                                                                                                                          
  • Het verkeerscirculatieplan is met een verkeersdeskundige van de gemeente besproken en positief beoordeeld. 
 
Conclusie en aanbevelingen van de werkgroep Verkeer  
 

Op basis van de binnengekomen reacties en voortschrijdend inzicht worden de volgende wijzigingen van het oorspronkelijke verkeersplan voorgesteld:
 
Algemeen:
 
 - Invaliden-parkeerplaatsen
Omdat het voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart toegestaan is een beperkte tijd te parkeren op de Wijngaard willen we hiervoor geen speciale parkeerplaatsen inrichten. 
 
Fietsenstalling dichter bij kern
De voorgestelde fietsen- en scooterstalling op de parkeerplaats aan de Waterstraat ligt bij nader inzien te ver van de kern, waardoor het risico groot is dat deze onvoldoende gebruikt zal worden.
Geadviseerd wordt één of beide hieronder genoemde alternatieve locaties:
Onder de Bomen/ Hofstraat
Onder de Bomen/ Kessenicherweg
Door de stallingen te voorzien van laadstations voor elektrische fietsen zullen de stallingen intensiever gebruikt worden. Daarnaast zouden we deze stallingen, zeker in het toeristenseizoen, bemand willen zien. 
 
Daarnaast lijkt het ons zinvol om op een aantal plekken fietsenrekken te plaatsen voor "kortparkeerders”, b.v. naast de ijssalon, aan de Hofstraat en in de omgeving van de Wijngaard.
Op andere plaatsen moeten dan bordjes geplaatst worden "verboden fietsen te plaatsen” 
 
Verplichte laad/ losplaatsen en beperkte tijden voor bevoorrading horeca en winkels
Voor het beleveren van de horeca  en de winkels worden 4 plaatsen geadviseerd; één op de Hoogstraat bij Café de Zonnewijzer, één bij Grand Café ‘t Stift,  één in de Steeg ( reeds aanwezig) en één op de Wijngaard. Laden en lossen alleen toestaan in nog nader te bepalen (beperkte) tijdsvakken. De ondernemers moeten hierbij zoveel mogelijk samenwerken en proberen deze tijd zo ver mogelijk in te korten. 

Parkeren
De parkeerplaats bij het voetbalveld (Thorn West) ligt te ver van het centrum.  Wij stellen voor dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid een openbare parkeerplaats te realiseren aan de westkant, dichter bij het centrum. 
 
Om het verkeer in de kern tot een minimum te beperken stellen wij voor het vergunningenbeleid te herzien en in principe uitsluitend nog vergunningen te verstrekken aan inwoners en ondernemers voor henzelf. Bezoekers van zowel inwoners, ondernemingen als organisaties moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de openbare parkeervoorzieningen.
 
Tijdens kerkdiensten kan er zonder vergunning geparkeerd worden op de Wijngaard, zoals nu ook toegestaan is. In het bijzonder bij begrafenissen moet hier respectvol mee worden omgegaan en moet de Kerkberg toegankelijk zijn voor auto’s. 
 
Controle op parkeren zonder vergunning is noodzakelijk. 
 
Openbare toiletten
Ofschoon dit onderwerp eigenlijk buiten het onderwerp verkeerscirculatie plan valt, is dit toch opgenomen omdat het een langlopende ergernis is die snel opgelost moet worden. Ons voorstel is om op de parkeerplaats(en) een zelfreinigend openbaar RVS toilet te plaatsen dat tegen betaling gebruikt kan worden. In het zomerseizoen zou de bewaker van de fietsenstalling extra schoonmaak op zich kunnen nemen.
 
Afbeelding invoegen
 
Voorkomen woud van verkeersborden in kern
De Akkerwal is in het voorstel de enige toegang tot de kern. Hier zal het ongewenste verkeer gestopt moeten worden.
Een mogelijkheid is een groot informatiebord met o.a de volgende gegevens:
Historische kern gesloten voor alle gemotoriseerde voertuigen uitgezonderd bewoners en parkeervergunninghouders.
Doodlopend. Voetgangers zone . Max. 15 km uur.
Deze informatie zou zowel in het Nederland als het Duits vermeld moeten worden.  
 
Zoals ook in het oorspronkelijk plan opgenomen , moeten infoborden aan beide kanten van Thorn de mensen vroegtijdig informeren dat de kern gesloten is voor gemotoriseerd verkeer.  
 
Het verkeersplan evalueren en bijstellen
In verband met de grote verschillen tussen de diverse seizoenen stellen we voor het plan een jaar na invoering te evalueren en indien nodig bij te stellen. 
 
Per straat:  
 
Hoogstraat
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan . 
 
Ondanks diverse reacties vanuit de Bogenstraat om van hun straat geen doodlopende straat te maken , is vooralsnog vastgehouden aan het oorspronkelijke plan om de Hoogstraat te hoogte van huisnummer 20 af te sluiten door middel van een verkeerspaaltje.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de Hoogstraat vanaf de Vinkenstraat veel door toeristen gebruikt wordt. Ook wordt zo voorkomen dat er op de hoek Bogenstraat / Hoogstraat wandelaars en gemotoriseerd verkeer met elkaar in conflict komen.   
 
Bogenstraat
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan. 
 
De belangrijkste opmerkingen vanuit de Bogenstraat tegen afsluiting zijn :

  "Kans op gevaarlijke situaties en opstoppingen”                                                                                                                   
In de Bogenstraat staan circa 42 auto’s geparkeerd en 15 auto’s staan op de parkeerplaats ‘ Onder de boog ‘. Bij een aanname dat 80% van deze 57 auto’s één keer per dag weggaan en terugkomen, betekent dat 90 autobewegingen per dag. Dat zijn per uur 90/ 12 uur= 7.5 autobeweging per uur. Het is onwaarschijnlijk dat deze aantallen voor " gevaarlijke " situaties of opstoppingen in de Bogenstraat en/of Wal zullen gaan zorgen.
Bovendien zal ‘s ochtends het merendeel van de auto’s de straat uitrijden en ‘s avonds de straat weer inrijden, waardoor het aantal passeermomenten nog geringer zal zijn.   
                                                                                                                                                                                            "Toename van verkeersoverlast en fijnstof”
Door de afsluiting van de Bogenstraat komen geen auto’s meer van de Hoogstraat en Wijngaard ( via de Kerkberg ). Daardoor zal de verkeersbelasting in de Bogenstraat afnemen en daarmee dus ook de vervuiling.                 
 
  "2 richtingen verkeer is gevaarlijk en/of onmogelijk”
Door de afsluiting van de Bogenstraat zullen alleen maar aanwonenden in de straat rijden, die naar aangenomen mag worden,  eerder geneigd zijn rekening met elkaar te houden.
Er zijn op dit moment meerdere passeerplaatsen. Wellicht dat er nog een plaats bij moet komen, waardoor één parkeerplaats opgeofferd zou moeten worden.  
 
  " keren in de straat ter hoogte van de Pomp is gevaarlijk en lastig "
Los van het feit dat er op verschillende plaatsen in de straat gekeerd kan worden, is er ter hoogte van de Pomp voldoende ruimte om dit, zonder gevaarlijke situaties te veroorzaken, te doen. Immers, er komt géén gemotoriseerd verkeer meer vanuit de Hoogstraat.

Trippaardstraat
Geen wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke plan. 

Op dit moment draaien de meeste bewoners al hun auto in de straat. Afsluiting van de straat heeft tevens het voordeel dat het verkeer van en naar Sterrebosch niet meer door hun straat rijdt. 
 
Ook het punt waar het voetpad dat vanaf de parkeerplaats op de Trippaardstraat uitkomt, wordt daardoor een stuk veiliger. Bovendien adviseren wij om daar op 1-1,5 meter een hekje te plaatsen om kinderen af te remmen bij het betreden van de straat. 

Vinkenstraat
Geen wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke plan. 
 
Daalstraat
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan.  
 
Wijngaard
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan 
 
In de directe omgeving ruimte zoeken voor enkele fietsenrekken.
 
Kloosterberg
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan.
 
Holstraat / Beekstraat /Kessenicherweg / Notenbeemd
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan.
 
Wandellaantje
Nog steeds wordt daar veel gefietst. Door aan het begin en einde af te sluiten met drie i.p.v. twee hekken, wordt de toegang met fietsen haast onmogelijk gemaakt. 
 
Waterstraat
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan. 
 
Hofstraat
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan.
 
Kerkberg
Geen wijziging t.o.v.  oorspronkelijke plan.
 
Wilhelminastraat
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan. 
 
Akkerwal
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan.
 
Steeg
Geen wijziging t.o.v. oorspronkelijke plan.
 
Meers/ Steegputstraat/ Wal/ Casino
Om de snelheid van max. 30 km beter in de hand te houden adviseren wij in beide richtingen enkele digitale snelheidsmeters te plaatsen. 
 
Een serieuze verbetering van de verkeersoverlast op deze doorgaande weg kan alleen gerealiseerd worden door een nieuwe randweg.  
 
Om te voorkomen dat  toeristen en toekomstige  gasten van Maasresidence Thorn die vanuit het noorden komen door Thorn naar de parkeerplaats (Oost) of Maasresidence rijden, stellen we voor dat middels borden een dringend advies wordt gegeven voor onderstaande alternatieve route.
De onderstaande route via Wessem naar de Maasresidence is in tijdsduur vergelijkbaar met de route via Ittervoort.
 
Afbeelding invoegen                           Afbeelding invoegen


Geadviseerd wordt om aan het eind van de afrit A2 komende uit de richting Eindhoven een groot bord te plaatsen met de volgende tekst: 

Linksaf:
-Maasboulevard Wessem
-Jachthaven Wessem
-Maasresidence Thorn
-Bezoekers Thorn (P)
 
Rechtsaf:
-Maaseik
-Ittervoort
-Thorn ( residenten/inwoners)

Vervolgens moeten de borden op essentiėle punten van de route herhaald worden. 
 
Bij uitrit parkeerplaats Thorn (Oost) en uitrit Maasresidence bord plaatsen met de volgende tekst : 
 
Rechtsaf:
A2 richting Eindhoven
A2 richting Maastricht/ Deutschland   
 
 
Het bestuur van de Stichting Thorn 2030 onderschrijft bovengenoemde conclusies en aanbevelingen. 
d.d. 05-02-2021