Werkgroepen van de Stichting Thorn 2030 
 
Om de voorgenomen plannen nader uit te werken zijn er verschillende werkgroepen geformeerd. In de loop van het proces kunnen werkgroepen worden samengevoegd, opgeheven of nieuwe gevormd. 
 
1 Positionering

- Hoe wil Thorn in 2030 bekend staan? Toeristisch centrum of cultuurcentrum; alleen historie of ook actuele waarden
  (muziekcultuur)?; Naast cultuur ook natuur? Relatie met waterrecreatie? 
 
- Wie komt er naar Thorn? In samenhang met onderzoek naar leefstijlen: inzichtzoekers, avontuurzoekers, verbindingszoekers
  of plezierzoekers (harmoniezoekers?) 
 
2 Draagvlak & Communicatie

- Hoe blijven we in verbinding? Verbinding met bezoekers/ toeristen maar ook met de inwoners van Thorn, ook de jeugd,
  de betrokken organisaties in Thorn; met de gemeente, eventueel de provincie en het waterschap (dijkversterking)
 
- PR, website, evenementenkalender en -coördinator, nieuwsbrief? Wie maakt dat? Hoe wordt het gevuld? NB: Wie houdt het bij?
  Nog andere communicatiemiddelen zoals apps etc., gebruik social media; virtuele presentaties 
 
3 Samenwerking

- Hoe kunnen we samenwerken? Met welke organisaties samenwerken? Wat of wie hebben we daarvoor nodig? Onderwijs,
  Limburg Marketing, Stift Essen? Musea in de regio (Stevensweert)? Gezamenlijke entreekaartjes; passes-partout; afstemming
  openingstijden; onderwijs- en informatie-materiaal. Samenwerking gidsen, gastvrouwen en -heren in Museum en Abdijkerk;
  verantwoorde vermarkting ‘Product Thorn’ 
 
- Uitwerken van ‘Het verhaal van Thorn’ op eenduidige en uniforme wijze, samen met culturele partners 
 
4 Middelen
 
Werven fondsen, subsidies en andere bijdragen. Op basis van ‘Een goed verhaal’ fondsen zoeken om de acties in dat verband
  te kunnen uitvoeren; zowel overheid als particulier (Prins Bernhard Cultuurfonds; VSB-fonds, etc. sponsoren) 
 
- Beheer van middelen; rechtspersoon in het leven roepen (Stichting Thorn 2030); verantwoording van de besteding van middelen  
 
5 Verkeer

- De problemen analyseren; de ervaringen van de gedeeltelijke afsluiting in de zomer 2020 verzamelen; plan maken 
 
- Het verkeersplan bespreken met gemeente Maasgouw; het plan voorleggen aan de inwoners en hun reacties meenemen in een
  concreet voorstel 
 
 Meer info over deze werkgroep