• Onderstaand leest u de reacties van de inwoners van Thorn op de eerste versie van ons verkeerscirculatieplan. Wij kregen deze reacties binnen per mail tussen 14 november en 10 december 2020.
  • Hoe gaat het verder ?   klik hier voor tijdpad
 
 

Kessenicherweg afsluiten , prima idee en wat mij betreft hoge prioriteit. In Kessenich centrum , met name Schoorstraat is het vaak niet meer te doen door gemotoriseerd verkeer van en naar Thorn. Uitsluitend fietsers en wandelaars is prima voor beide dorpen. Ander verkeer via Napoleonsweg naar Thorn of Kessenich. Succes met uw plannen, een inwoner van Kessenich.


Goed idee om de Kessenicherweg af te sluiten, zo zal het in Kessenich ook veiliger worden, geen snelheidsduivels vanuit Thorn meer voor mijn deur die de voorrangsregel van rechts aan hun laars lappen.
 

Allereerst mijn excuses voor de late reactie.Vervolgens mijn waardering voor de moeite, die uw stichting zich getroost, om de leefbaarheid van de oude kern te behouden.Gezien de grote betrokkenheid, die de bewoners van de kern tonen, met de uitgebreide reacties op uw verkeersplan "Levendig maar leefbaar Thorn”, zijn de knelpunten ruimschoots aan de orde gesteld.
 
Als bewoner van het buitengebied past mij een bescheiden reactie. Ik pleit er wel voor om bij de verdere planvorming, bij ieder planonderdeel ook de nadelen van iedere vervolgstap te overwegen.Het gaat dus niet aan om de nadelen af te schuiven. Afschuiven is aan de orde als de verkeerscongestie wordt verplaatst naar het landelijk gebied.Verkeersproblemen van het stedelijk gebied moeten dus in het stedelijk gebied worden opgelost. Als dat niet lukt dan moet het ambitieniveau van het stedelijk gebied worden verlaagd.
Concreet moet de verkeersafwikkeling, bij congestie, niet automatisch worden afgewenteld op het landelijk gebied. Eerst dient aan de orde te worden gesteld hoe de verkeersafwikkeling binnen de stedelijke zone kan worden afgewikkeld.In ons geval zal eerst de doorgaande verbinding Thorn-Wessem op orde gebracht moeten worden. In plaats van verkeersobstakels te plaatsen op deze route dient de doorstroming te worden bevorderd en niet gemakshalve terug te vallen op een rondweg door de steeds krimpende natuur en landschap. Ook het upgraden van rurale wegen gaat ten koste van de rust in de natuur en de recreatie waarde van ons buitengebied. 
 
Ik wens uw stichting veel succes bij het overleg met de gemeente bij de verdere planuitwerking.Moge uw werktitel "Levendig maar leefbaar THORN” worden bereikt door uw inspanningen. 
 


Allereerst complimenten voor het feit dat er op bredere schaal gekeken wordt naar de verkeersproblematiek in en om de oude kern van Thorn. Ook het inrichten van een website, waarop informatie en meningen gedeeld kunnen worden, is in deze periode waarin fysiek contact minder makkelijk is een goede optie.

Het lijkt alsof de verkeersoverlast nu plotseling verergerd is door de uitbreiding van de terrassen afgelopen zomer. Thorn is nu eenmaal voor toeristen, veelal dagjesmensen, een leuke plaats om naartoe te gaan. Uitbreiding van de terrassen in het zomerseizoen zorgt, los van de corona maatregelen, voor een gezellige zomerse vakantiesfeer. Dit geeft ook de bewoners meer kansen op een terrasje in eigen dorp. 

Maar de problematiek was er al eerder.
- In de oude kern wordt al jaren veel te hard gereden en automobilisten houden zich niet aan het  eenrichtingsverkeer. 
- Overlast ivm moeilijke doorstroom op Wal/Casino, inmiddels ook geen goede doorstroom op de Wilhelminalaan. De Akkerwal is 
  ook te smal om soepel in twee richtingen te kunnen rijden.
- Meer duidelijkheid vereist m.b.t. parkeerplaatsen en de loopafstand tot de oude kern aangegeven bij het binnenrijden van de
  bebouwde kom van Thorn. Heel belangrijk in deze is dus de functie en uitbreiding van de parkeerplaatsen aan de rand van het
  dorp. Hierdoor worden er minder parkeerplaatsen van vergunninghouders ingenomen door toeristen. 
 
Vooralsnog is er door jullie een plan opgesteld dat een poging is om een betere verkeerssituatie te krijgen. Echter zal het oplossen van knelpunten op een aantal plaatsen weer overlast op andere plekken oproepen. Het plan bevat reële, maar niet overal haalbare voorstellen. Als bewoner van de Bogenstraat voorzie ik ook problemen indien de straat doodlopend wordt. Draaien nabij de Pomp levert verkeersopstoppingen op en de straatbreedte is helaas niet geschikt voor twee richtingen waardoor ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan in de bocht.

Eenieder zal de voor hem/haar veranderende situatie vanuit eigen perspectief bekijken en hierop reageren naar u toe. Vervolgens kunnen reacties en aanbevelingen leiden tot eventuele aanpassing van de plannen. Dit lijkt me een goede zaak. Immers alleen dan kan er voldoende draagkracht gerealiseerd worden bij de bewoners voor zo'n ingrijpende wijziging.
Vervolgens zal er vanuit de gemeente en verkeersdeskundigen goed gekeken moeten worden naar de best mogelijke oplossing.
 
Enkele ideeën:
- Aanleggen van een randweg voor verkeer dat niet in de kern hoeft te zijn.
- Bij de ingang van de bebouwde kom duidelijk verwijzen naar de parkeerplaatsen en de loopafstand tot de oude kern aangeven,
  zorgt voor duidelijkheid bij bezoekers.
- Vanuit Ittervoort bij de splitsing Wilhelminalaan en Akkerwal vanuit de Wal, plaatsen van een verbodsbord voor alle
  verkeer behalve bestemmingsverkeer. Ook hier duidelijke verwijzing naar de parkeerplaatsen. Hierdoor komt er beduidend 
  minder verkeer in de oude kern.
- Duidelijker aangeven waar er sprake is van eenrichtingsverkeer en indien mogelijk meer handhaven. 
- Hoogstraat afsluiten middels een (wegzinkbaar) paaltje en de doorgang Wijngaard, Kerkberg, Bogenstraat enkel openhouden
  voor aanwonenden. 

Veel succes met het verdere verloop en het realiseren van de plannen.
 
 

Hierbij een reactie van een bewoner van de Bogenstraat op uw Verkeersplan Thorn 2030. 

Afsluiten van de kern is een prima uitgangspunt.
Hoe is dit op een zo simpele maar effectieve manier te bereiken? 
 
Maak de kern alleen toegankelijk voor bewoners. Het geeft rust in onze historische ambiance  en ben je van veel overlast af; lawaai wordt verminderd, staan onze vaak eeuwen oude huizen niet meer  te trillen en de horeca kan ruimte gegund worden.Dat laatste, kan dat een metertje minder dan dit jaar, zodat de toerist ruimte heeft langs de terrassen te lopen, al dan niet met de fiets aan de hand. 
 
Het eenrichting voorstel is nuttig, als alleen bestemmingsverkeer door deze straten gaat rijden levert dat geen onoverkomelijke situaties op. Doodlopend maken van straten lijkt rigoureus maar is effectief immers alleen bewoners komen nog door hun straat en even wachten tot  een medebewoner weggereden is kunnen we toch wel opbrengen. 
 
Hopelijk gaat de gemeente mee in het uitgangspunt de kern te ontlasten en komt ze tot beleid: toegang alleen voor bestemmingsverkeer, voetgangersgebied ( bv vanaf 10:30 uur) , éénrichting- en doodlopende straten.  
 
Afgelopen zomer hebben we op de Wijngaard, in de Vinkenstraat en Bogenstraat,  als je met  je huis direct aan de weg zit, een vervelende toename van verkeer ervaren. Verkeer dat helemaal niet in het centrum wil uitkomen. Auto’s met fietsdragers, campers, motoren zoeken een parkeer plaats maar komen via de navigatie als ze Thorn ingevoerd hebben in het centrum uit.
Hierin is Thorn ook uniek, bijkans de enige historische plaats waar je met de auto doorheen kunt! 
 
Dat moeten we met z’n allen toch niet meer willen en ja, de één zal er meer de ander minder profijt van hebben, maar alle bokken, geiten, ondernemers, boeren en buitenlui tevreden stellen zal niet lukken, laten we elkaar hier eens wat gunnen.
 
 

Algemene doelstelling : verkeersluw maken van centrum Thorn . Prima idee en plan . Als bewoners van de Trippaardstraat omarmen wij uw voorstel mbt deze straat.
 
Enkele suggesties:
bevoorradingsverkeer tot 10.30 s'morgens.
verruiming horecaterrassen alleen bij bijzondere gelegenheden en met toestemming.
gelet op de eeuwenoude meningsverschillen,vooroordelen en vermeende gewoonterechten lijkt het raadzaam een mediator  en een verkeersdeskundige in te schakelen om tot een goede besluitvorming te komen. 
 
 

Een belangrijk aspect van de toeristische aantrekkelijkheid van Thorn;
 
het gemis van (openbare) toiletgelegenheid is een zwaar minpunt ten aanzien van de gastvrijheid. Men is volledig afhankelijk van de welwillendheid van (horeca)ondernemers.
Nota bene is er een voorziening onder Hofferkeukens welke al jaren in onbruik is.
 
Als ik kijk naar de ons omringende landen, kunnen we daar nog veel van leren, Thorn staat hier niet alleen in, op de meeste plaatsen alhier speelt dit probleem.
Bijvoorbeeld in Maaseik zijn vrij toegankelijke toiletten in de parkeergarage Kloosterbeemden, goed bereikbaar en schoon!! Hier ligt een belangrijke kans voor de gemeente om zich positief te profileren.
Ik ben me ervan bewust dat hier een prijskaartje aan hangt, maar dat weegt niet op tegen het resultaat. Men moet zich realiseren dat een groeiende groep mensen, om medische redenen soms snel een toilet dien te bezoeken.
In dit verband verwijs ik naar het landelijke initiatief de ‘Medische toiletpas’!
 
 

Allereerst wil ik benadrukken dat het een goede zaak is dat er eindelijk serieus aandacht besteed wordt aan de problematiek in en rond de oude kern van Thorn
 
V.w.b. toerisme kan ik kort zijn, volgens mij zal Thorn altijd een type mensen blijven trekken welke niet naar Valkenburg gaan (!), hierdoor zal de toestroom zichzelf blijven reguleren.Thorn moet zich blijven profileren als historisch interessante plaats waar een schat aan moois is te vinden, we hebben bovendien voldoende deskundigheid in huis om dit te waarborgen en uit te dragen. 
 
Op cultureel/muzikaal gebied is Thorn, uiteraard door de beide harmonieën, een unieke gemeenschap. Aan culturele uitingen en evenementen wordt al heel veel gedaan, ik weet niet of dit (nog) meer zal moeten zijn. 
 
Dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de Maasresidentie zal zeker positief bijdragen aan de toestroom van lieden van buiten de regio. Indien de Maasresidentie (deels) voor permanente bewoning zou worden ingericht, zou dit de economische resultaten en het openbare leven zeker ten goede komen. Ik heb mijn twijfels over de voorwaarden zoals ze nu zijn. 
 
Dan het heetste hangijzer, het verkeer.
Naar mijn mening dient de historische kern volledig auto luw te zijn, alleen toegankelijk voor aanwonenden, hulpdiensten en toeleveranciers van bedrijven gevestigd in de kern! Dat het realiseren hiervan veel voeten in de aarde zal hebben, daar ben ik mij ten volle van bewust, echter met gezond verstand is alles best in goede banen te leiden. Afgelopen zomer hebben we mogen ervaren dat het op simpele wijze geregeld werd, wel had de situatie een ongewenste toename van (doorgaand) verkeer in, bijvoorbeeld, de Bogenstraat tot gevolg. Aanpassen van regels mag nooit het effect hebben dat problemen worden verplaatst. Het vergt discipline en gebruik van gezond verstand door ieder belanghebbende. Het is met goede en duidelijke wegbewijzering en inrijverboden, uitstekend in te richten. Doorgaand (vracht)verkeer moet ten allen tijde om de bebouwde kom worden geleid, dat dit investeringen vereist is onvermijdelijk, maar zal de verkeersveiligheid en het woongenot zeer ten goede komen, recent voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Wilhelminalaan. 
 
Uit eigen ervaring kan ik melden dat de Hoogstraat erg vaak als racebaan wordt gebruikt, niemand houdt zich aan de 30 km regel! De in 1997 aangelegde trottoirs hebben geen enkel effect gesorteerd, dat er tot nu geen ernstige ongevallen plaatsgevonden hebben, kan alleen als gelukkig toeval worden beschouwd. 
 
Ik spreek de hoop uit dat er op afzienbare termijn goede oplossingen worden gerealiseerd, en denk hier graag in mee.
 
 

Verstappen legaal op circuit. Belgen illegaal op racebaan Holstraat/Akkerwal in Thorn en dan meer dan 100 voertuigen in een uur.
 

Ik heb veel lof voor uw initiatief om iets aan de verkeersoverlast in Thorn te doen.  Ik vind dat uw plan logisch in elkaar zit.
 
Als bewoner van de Bogenstraat wil ik mij toch even beperken tot onze straat. Ik sta achter uw plan om de Bogenstraat af te sluiten. Het grote voordeel is dat er geen " vreemd” verkeer door de straat rijdt maar alleen bewoners. Daardoor zal het aantal auto’s afnemen en de snelheid omlaag gaan ( bewoners zullen waarschijnlijk meer op hun snelheid letten.)  Ik kan me voorstellen dat er 1 of 2 parkeerplaatsen opgeofferd moeten worden om elkaar te laten passeren, maar dat is op te lossen door de auto’s zonder vergunning te weren.  Het is ook beter voor de andere straten . Nu rijd ik noodgedwongen via de Akkerwal door de Hoogstraat naar de Bogenstraat om te parkeren ! Natuurlijk zullen we even moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar wat iemand anders al opmerkte, dit principe wordt in meerdere steden toegepast.
Ook zou het een goed idee zijn om de beslissingen over een jaar te evalueren en indien nodig aan te passen.   
 
Ik hoop dat we snel mogen genieten van een auto vrij/ luw centrum.
 
 

De situatie van afgelopen zomer ( geen auto's op de Hoogstraat ter hoogte van de café’s en restaurants) vond ik prachtig.
Het dorp krijgt hierdoor een sfeer die veel aantrekkelijker en gezelliger is. Mijn gasten die het Molenaarshuis bezochten vonden het ook schitterend.Weliswaar waren de borden niet echt aantrekkelijk maar die zouden vervangen kunnen worden door paaltjes die je kunt verzinken in de grond.
   

Allereerst wens ik aan te geven dat dit een zeer mooi initiatief is van de Stichting Thorn2030. Het is voor het overgrote merendeel van de bewoners van Thorn overduidelijk dat er toch wel enkele stappen gezet dienen te worden om het centrum van Thorn leefbaar en bereikbaar te houden. Het initiatief om Thorn daarvoor verkeersluw te maken is in elk geval zeer positief te noemen.
 
Als bewoner van de Hoogstraat kan ik aangeven dat er door de tijdelijke afsluiting een zeer positieve ervaring hierover is. De verkeersbewegingen zijn veel lager geworden en ook de daarbij behorende overlast van het onnodige verkeer in het centrum zoals o.a. veel minder geluidsoverlast en aanzienlijk minder gevaarlijke situaties van voorbij racend verkeer (auto’s, motoren, scooters, vrachtwagens, campers, etc.). De terrassen zijn daar ook een mooi onderdeel van waarbij er wel duidelijk rekening gehouden dient te worden met de inrichting van de publieke ruimte en de indeling van deze terrassen. Meer ruimte hiervoor is goed zolang er voldoende ruimte blijft voor de voetgangers en er tevens snelheidsremmende maatregelen worden genomen voor de voorbijgaande fietsers. Van belang is dat hier door de verkeersdeskundige van de Gemeente Maasgouw zeer goed naar gekeken wordt. Zeker aangezien er door de komst van de vele nieuwe bewoners en gasten van de Maasresidence er daarnaast naar verwachting ook een toename van recreatief verkeer gedurende de zomermaanden zal zijn,  dient hier door de gemeente samen met de diverse bewonersgroepen en een ondernemersvertegenwoordiging uitgebreid nagedacht te worden over de wensen en de visie voor het centrum. Tijdelijke beslissingen zoals het toestaan van terrassen op een gedeelte van de Hoogstraat en het (gedeeltelijk) afsluiten van bepaalde straten leveren nu een goede bron van informatie op om toekomstige beslissingen te kunnen nemen. Mijn inziens doet de gemeente er dan ook goed aan om te kijken of zij bepaalde afzettingen en mogelijkheden m.b.t. eenrichtingsverkeer of het invoeren van doodlopend verkeer op enkele straten op de korte termijn kan invoeren met hierbij gelijk een duidelijke kadering vooraf van te stellen onderzoeksvragen. Dit kan uitgevoerd worden als een tijdelijke proef voor bijvoorbeeld 2 of 3 jaren , waarna er definitief besloten kan worden of bepaalde wegen geheel of gedeeltelijk permanent afgesloten dienen te worden en daarbij mogelijk extra maatregelen  invoeren zoals o.a. venstertijden voor laden en lossen bij ondernemers. Het lijkt mij uiteraard ook van belang dat alle parkeerinkomsten die de gemeente Maasgouw ontvangt op de parkeerplaatsen van Thorn ook gebruikt dienen te worden om deze verkeersmaatregelen te nemen.
 
Verder hierbij al enkele vragen/suggesties:
-  Direct verbod voor campers in het centrum
-  Direct instellen eenrichtingsverkeer (in de richting van Ittervoort) van de Wilhelminalaan zodat al het doorgaande
    verkeer door centrum Thorn ontmoedigd wordt.
-  Venstertijden laden en lossen voor toeleverend verkeer centrum Thorn
-  Duidelijkere bewegwijzering naar de parkeerplaatsen voor bezoekers van het centrum/ idem camperplaatsen.
-  Openbare toiletten plaatsen
-  Watertappunten centrum Thorn en in nabijheid parkeerplaats waterstraat i.v.m. campers
-  Instellen bewaakte fietsstalling met mogelijkheid tot opladen van elektrische fietsen voor de periode van 1 april tot 31 
   oktober tussen de tijden van 11:00 en 17:00 om de overlast van fietsers en scooters in het centrum van Thorn tegen te gaan
-  Toevoegen extra bezoekersparkeerplaatsen aan weerszijden van het centrum van Thorn
-  Mogelijkheden randweg Thorn onderzoeken als onderdeel naar bewegwijzering voor de nieuwe Maasresidence om
   doorgaand verkeer Thorn te beperken
-  Uitbreiden vergunning parkeren Centrum Thorn om overlast voor aanloopstraten centrum Thorn te verminderen
-  Centrumbewoners voorzien van één of twee (jaarlijkse) vergunningen voor gratis parkeren van bezoekers/gasten op de 
   bezoekersparkeerplaatsen (knipkaart voor max. aantal bezoeken)
 
 

De voorgestelde verkeersmaatregelen om de oude kern van Thorn verkeersvrij en verkeersluw te maken heeft mijn volledige instemming. Ik vind het een doordacht plan waarbij rekening is gehouden met de historische situatie en het toerisme. Voor de ondernemers is het een verbetering, waardoor de terrassen ruimer opgezet kunnen worden.
Niet in de laatste plaats komt het voor de bewoners ook positief uit wanneer de verkeersdrukte in de betreffende straten beduidend af zal nemen. Dat dit voor de betrokken bewoners ook nadelige elementen zal bevatten, weegt niet op tegen de positieve elementen.

Een bijzonder punt van aandacht van mij persoonlijk is het verkeersluw maken van de Trippaardstraat ter plaatse van de steeg naar de grote parkeerplaats. Het grote aantal bezoekers, ook met kleine kinderen die gebruik maken van deze steeg is enorm. Het grote probleem is dat de mensen direkt vanuit de steeg op de straat staan zonder dat er een goed uitzicht is. Er wordt relatief hard gereden op de Trippaardstraat. Al enkele keren heb ik meegemaakt dat, met name kinderen, enthousiast uit de steeg komen en direkt midden op de straat staan. ZEER GEVAARLIJKE SITUATIE. Door de Trippaardstraat ter hoogte van de Hoogstraat af te sluiten zal het een grote verbetering zijn.
 
 

Als inwoner van Thorn ben ik blij, dat de Stichting over de verkeersproblematiek voor de toekomst in Thorn nadenkt samen met de bewoners, ondernemers en Gemeente Maasgouw.

Bij de heropening van de Horeca na de 1ste lockdown van corona vanaf 1 juni 2020 was het een verademing om ons mooie historische centrum te bezoeken en niet bang te hoeven zijn om te worden overreden door het grote aantal automobilisten en motoren. Het was voor de toerist, maar ook voor ons als bewoner zoveel rustiger en uitermate gezellig om alle mooie bezienswaardigheden, winkels en horecabedrijven  te bezoeken. Ik heb genoten van de rust en ruimte in het centrum tijdens deze "autoloze” periode.
 
Natuurlijk is het nu belangrijk, dat de plannen samen met de aanwonenden, ondernemers en Gemeente Maasgouw goed worden ontwikkeld, zodat we als bewoner ook in de toekomst kunnen genieten van al het moois in ons Thoear!
 
U begrijpt uit mijn reactie dus: Ik ben vóór een centrum in Thorn met MINDER verkeer!
 
 

We zijn positief verrast met het initiatief van Stichting Thorn 2030! 
Zelf zijn wij wonend aan de Wal en ervaren helaas ook dagelijks hinder van met name verkeersoverlast. Deze verkeersoverlast wordt grotendeels veroorzaakt door de zeer grote hoeveelheid aan voertuigen die dagelijks deze straat passeren, waarbij vaak de snelheid ruim overtreden wordt. Ook vinden er vaak opstoppingen plaatst door grote voertuigen zoals bussen en landbouwvoertuigen die elkaar moeten passeren of omdat voertuigen elkaar blokkeren aan de bushalte en hierdoor files ontstaan. Wat ook zeer hinderlijk is dat landbouwvoertuigen, bussen en motoren veel lawaai maken en veel trillingen veroorzaken. 
 
Wat ook voor veel hinder zorgt is de beperkte hoeveelheid aan parkeerplaatsen die beschikbaar zijn, deze parkeerplaatsen worden vaak in beslag genomen door toeristen of andere bezoekers. 
Mensen die wonend zijn aan de Wal/Steegputstraat moeten dagelijks uitwijken naar plaatsen waar officieel niet geparkeerd mag worden en krijgen bij de sporadische handhaving de boetes.
 
Hopelijk kan er in samenwerking met de Gemeente Maasgouw gekeken worden naar diverse oplossingen die vaak geopperd worden: 
  • Randweg aanleggen om de verkeerdrukte te minimaliseren (zeker nu Maasresidence Thorn gerealiseerd wordt). Deze oplossing biedt vele voordelen, te denken aan de afname van verkeersdrukte, fijnstof en geluidsoverlast
  • Meer parkeerplaatsen ter beschikking stellen voor omwonenden
  • Meer handhaving 
Wij zullen de site thorn2030.nl met belangstelling blijven volgen ! 
 
 

Mede door recente optredens in de media is bij mij de indruk ontstaan,dat indien de historische Kern autoluw en deels autovrij wordt dit voor de horeca betekent :wij maken de terrassen groter.Als dit de motivatie is om Thorn aantrekkelijker te maken dan schiet dat het doel voorbij. Aantrekkelijkheid is subjectief. Juist bij een van de mooiste plekken in Thorn moet men de voetganger de ruimte geven, dus de weg vrij maken. De maatregel om de horeca deze zomer te ondersteunen was dik in orde. Maar een uitzondering hoeft geen regel te worden. Ik wens 2030 veel succes toe, het verkeersplan heeft goede uitgangspunten. 
 
 

Ik was blij verrast door de flyer van thorn2030. Een mooi initiatief dat ook nog eens gesteund wordt door de gemeente Maasgouw.
 
Het voorgenomen plan van thorn2030 is duidelijk gericht op de belangen van ondernemers en instellingen. Ik hoop dan ook dat alle burgerinitiatieven en aanbevelingen ter verbetering mee zullen worden genomen in het beleidsplan en er toegewerkt zal worden naar een breed gedragen oplossing voor zowel de ondernemers en instellingen als voor ALLE inwoners en bezoekers van Thorn.

Ik ben voorstander van een autoluwe oude kern, mits er meteen een integraal plan komt voor het hele dorp (géén deelplan). Het is voor de hand liggend dat wanneer er op een bepaalde locatie verkeer wordt geweerd, de verkeersdrukte en sluipverkeer elders juist zal toenemen. Door het centrum autoluw te maken, in combinatie met evenementen en het toenemende aantal bezoekers (mede door de toekomstige bewoners van Maasresidence Thorn), voorzie ik buiten deze historische kern (met name in de omliggende straten) nog meer overlast door geparkeerde auto's dan nu reeds het geval is. Meer geparkeerde auto’s betekent meer verkeer, onveiligheid, lawaai, vervuiling en overlast. Deze parkeerproblematiek en verkeersbelasting is in uw plan onvoldoende erkend.

Ik concludeer overigens dat er geen verkeersmetingen zijn uitgevoerd of deze cijfers niet bekend zijn gemaakt. Het zou wenselijk zijn dat de gemeente Maasgouw regelmatig en consequent het autoverkeer in ons dorp in kaart brengt, zodat er duidelijke cijfers zijn die niet ter discussie staan. En alleen zo kan er een verstandig en doordacht beleid gevoerd worden, los van blinde experimenten en gerommel in de marge.

Ook de geplande capaciteit van de te realiseren parkeerplaatsen, doorstroming doorgaande weg Ittervoort-Thorn, hinder cq verkeersopstoppingen door het invoeren van doodlopende straten, bereikbaarheid voor mindervaliden (en op de lange termijn een aantrekkelijker winkelaanbod) dient wat mij betreft uitvoerig besproken te worden zodat toegewerkt kan worden naar een breed gedragen oplossing voor álle betrokkenen en voor de lange termijn.


De stichting Thorn 2030 heeft een 1e aanzet gegeven om de verkeersstromen in Thorn enigszins te reguleren.
Hulde voor dit initiatief.
De gepresenteerde uitwerkingen nodigen echter uit tot het maken van enkele kanttekeningen.  
 
-In de 1e plaats wordt dit plan gepresenteerd nav enkele klachten en wensen van inwoners uit de oude kern van Thorn. Ik acht eea derhalve niet representatief voor Thorn en is derhalve geen basis voor de gepresenteerde oplossingen. Ik pleit dan ook voor een gedegen en omvattend onderzoek door verkeersdeskundigen.
 -Het gepresenteerde verkeersplan zal tot gevolg hebben dat we te maken gaan krijgen met een enorm woud van verkeersborden, paaltjes en aanvullende obstakels, ook in de oude kern. Dit gaat ongetwijfeld afbreuk doen aan het karakter van de oude kern en zulks moeten we niet willen.
-Het keren en draaien in enkele straten zal leiden tot ongewenste situaties zoals ergernis en stank -en geluidsoverlast.
-Van oudsher is de Kessenicherweg de kortste verbindingsweg vanuit Thorn naar Kessenich. Deze afsluiten is een minder goede optie. Wel pleit ik ervoor om voor het verkeer komende vanuit Kessenich een parkeerplaats in te richten voor auto's en fietsers nabij de voormalige camping.
-In het plan wordt gesproken over een parkeervoorziening ten westen van Thorn, maar deze wordt niet nader gepreciseerd. Mocht er sprake zijn van een locatie achter de Wilhelminalaan (den Drees), dan zal dit absoluut niet leiden tot euforie onder de bewoners van deze straat.

Als inwoners van de oude kern kunnen wij ons helemaal vinden in dit verkeersplan. Met name snelheidsverlaging en beperking geluidsoverlast en bevordering dorpsgezelligheid spreekt ons enorm aan. Wat betreft bereikbaarheid zien wij geen problemen.
Dan maar een stukje omrijden.
 

Is er gedacht aan een bewaakte fietsenstalling aan de Kessenicherweg? Er komt van hieruit veel fiets - en brommerverkeer.
Is het een optie een stalling te maken in de boomgaard? Is van de gemeente!
 

Ik heb de plannen op thorn2030.nl bekeken. Ik ben voorstander van een verkeersluwe oude kern. Maar de Bogenstraat (deels) tweerichtingsverkeer maken waarbij mensen maar voor de harmoniezaal moeten draaien, vind ik echt zeer onverstandig, en eigenlijk schandalig om zo'n gevaarlijke situatie alleen al voor te stellen. Dus hier zijn wij fel tegenstander van.
 
Ik heb geen diepgaande analyse gemaakt. Maar waarom niet de situatie als afgelopen zomer behouden, waarbij aan de toegangswegen van Thorn (zoals Wilhelminalaan, Akkerwal, Bogenstraat, Steeg, Trippaardstraat, Waterstraat) paaltjes plaatsen die met pasjes omlaag kunnen, waarbij inwoners van de oude kern zo'n pasje krijgen. Dat zou volgens ons een ideale oplossing zijn. Maar nogmaals, we hebben er geen diepgaande analyse voor gemaakt. 
 

De afgelopen zomer was een ramp door die terrassen op de Hoogstraat, dit was eenmalig heeft de gemeente Maasgouw gezegd, en natuurlijk zullen ze zich daar aan houden. Verkeer door het Vinkestraatje leiden, parkeren op de Wijngaard , campers proberen de Kloosterberg af te komen, Bogenstraat niet fatsoenlijk te bereiken, DUS de conclusie is helder 15 km prima maar geen terrassen op de weg.
 

Allereerst een compliment voor de open aanpak van Thorn2030 voor wat betreft de verkeersproblematiek in Thorn. Voor elk plan zijn natuurlijk voor- en tegenstanders te vinden, maar het bekijken of een verbetering van de verkeerssituatie mogelijk is, is uiteraard altijd toe te juichen.
 
We wonen met heel veel plezier aan de Wal, maar ervaren daar wel verkeersoverlast. Deze wordt ons inziens gevarieerd veroorzaakt door veel te hard rijdend verkeer (waarbij ook decibellen worden overschreden), steeds groter en breder wordende landbouwvoertuigen die voor ons huis vast komen te staan omdat er van de andere kant verkeer aankomt, zwaar vrachtverkeer (anders dan de bevoorrading van de horeca en besteldiensten) en ronkende motoren of motorclubs, kortom veelal door doorgaand verkeer. Omdat er geen handhaving is, kan iedereen ook lekker z’n gang gaan. We lazen al wat over een rondweg en een parkeerplaats aan de westkant van Thorn (vonden we beide goede oplossingen die zeker de doorgaande weg zullen ontlasten). Misschien zou in de tussentijd het plaatsen van enkele snelheidscamera’s wat soelaas bieden om in elk geval de snelheidsmaniakken wat tot rust te brengen. 
 
Verder wordt vaak door toeristen voor de huizen geparkeerd. Een duidelijke verwijzing naar de grote parkeerplaatsen is misschien geen overbodige luxe. 
 
We zien de plannen voor de toekomst met belangstelling tegemoet en wensen Thorn2030 veel succes met de aanpak c.q. beslissingen. 
  

Graag wil ik het volgende onder de aandacht brengen. Het mag duidelijk zijn dat als er op een plek verkeer wordt geweerd of naar een bepaald minimum wordt gebracht, een andere routing het drukker gaat krijgen. Zoals ik dat kan inschatten wordt het drukker op de Steegputstraat en Casino (feitelijk de hele doorgaande weg Wessem-Ittervoort). Ik noem specifiek deze twee straten omdat deze het smalste zijn. De ruimte tussen de gevels bedraagt plm. 8 meter inclusief trottoir. Vanwege dit smalle deel en de hoge gevels fungeren deze plekken als geluidsbakken en fijnstof verzamelpunten. Temeer ook omdat er sprake is van veel remmend en optrekkend verkeer.
Het is een reële verwachting om te veronderstellen dat vooral de doorgaande weg de (overlast)rekening gaat betalen voor een verkeersluwe oude kern van Thorn. De komst van Maasresidence Thorn zorgt verkeerstechnisch voor nóg meer overlast. Dit alles bij elkaar ontwikkelt zich als een aanslag op de gezondheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor de bewoners langs de doorgaande weg. Hopelijk heeft gemeente Maasgouw hier voldoende oog voor.


Verkeersmaatregelen en aanpassingen hebben alleen zin wanneer er ook wordt gehandhaafd. Een snelheid van 15 km is stapvoets rijden; wie controleert dat? Vraag is ook of zo’n lage snelheid juist ook niet tot meer overlast leidt?
Voor aanwonenden wordt het met alle voorgestelde restricties bovendien ‘lastiger’ .


Via de folder die afgelopen week is verspreid ben ik op de hoogte gekomen van de verkeersplannen in de oude kern.
 
Graag wil ik via deze weg hierop reageren.  Als bewoner van de Bogenstraat ervaar ik geen verkeersoverlast buiten het feit dat er soms/vaak te hard wordt gereden. Ik zou graag willen weten hoe deze conclusie is getrokken? Komt dit voort uit een gedegen onderzoek of is dit slechts de mening van enkelen / de stichting? Ik lees het volgende op de site:  "Samen met een aantal inwoners uit de historische kern en vertegenwoordigers van ' Horeca Thorn ' hebben wij een inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende klachten en wensen van inwoners in de kern m.b.t. de huidige verkeerssituatie. " Ik kan me niet herinneren dat er een enquête is gehouden bij de bewoners omtrent dit (schijnbare) probleem.  Hoeveel inwoners ervaren dit probleem?  Ik vind de voorgestelde plannen zelf in ieder geval zeer onnodig en totaal onwenselijk. Enig voordeel is naar het lijkt voor de horeca, maar persoonlijk vond ik de terrassen op de straat deze zomer afbreuk doen aan het mooie authentieke straatbeeld van Thorn. 
 
De Bogenstraat lijkt me totaal ongeschikt als doorlopende straat met een keerpunt ( de overige punten overigens ook maar als bewoner richt ik me nu vooral op de bogenstraat). Ten eerste is het keerpunt bij de harmoniezaal totaal ongeschikt. En tweerichtingsverkeer in de Bogenstraat  lijkt mij onmogelijk tenzij je de parkeerplekken weghaalt.  En laat dat nu juist wel een probleem zijn voor de bewoners! Daarbij komt  dit de verkeersveiligheid voor voetgangers  en fietsers (schoolgaande kinderen) zeker niet ten goede!! Al met al lijkt mij dat deze plannen zorgen voor onnodige chaos op alle genoemde straten en een ernstige belemmering voor de doorstroming van verkeer.

Het lijkt me toch zeer wenselijk dat er, indien nog niet is gebeurd, eerst een onafhankelijk onderzoek komt of en in welke mate er sprake is van een verkeersprobleem. En daarnaast ook dat verkeersdeskundigen zich buigen over mogelijke oplossingen. 
 
 

Complimenten voor de wijze waarop de werkgroep een, in mijn ogen, functioneel verkeersplan heeft opgesteld waaraan ik weinig heb toe te voegen. Het enige waarvoor aandacht kan zijn is vergroening op plekken waar dat het verkeer niet hindert. Ik bedoel dan niet bloembakken maar bomen en planten die in de volle grond staan op plekken waar dat kan.Thorn, de oude kern en ook daarbuiten, is behoorlijk versteend hetgeen in het historisch deel prachtig is. Toch kan er misschien nog plek worden gevonden voor een roos, een boom(pje), een meidoornhaag(je) of noem maar op.   
 

We maken er ernstig  bezwaar tegen dat de Hoogstraat ook in 2021 afgesloten wordt voor alle verkeer. Wij hebben geen overlast van verkeer. Afgelopen 2 dagen zijn hier maar enkele auto's heen en weer gereden.  

Een terras is een terras           
Een weg is een weg           
Een weg is geen terras  
 

Reactie van bewoner Hoogstraat. Met grote interesse nam ik kennis van de initiatieven van 2030. Mooi dat er mensen zijn die het voortouw nemen. De historische Kern autoluw maken is gezien de huidige verkeersfrequentie hoogste prioriteit. En met het oog op de toekomst gericht onomkoombaar. Voor Thorner maatstaven is de Hoogstraat een overproportionele verkeersader. Of er in de toekomst wel of geen terrasvergroting komt, staat los van het feit dat het in de kern vijf voor twaalf is. Ik wens me een waardevol Historisch Thorn. Vrij van racend verkeer en waar het plezierig vertoeven is. Zo kunnen we en moeten we voor de toekomst ons prachtige Thorn omarmen. Tot slot dank aan de Thornaren die doener zijn.


Het eenrichtingsverkeer in de Akkerwal en Wilhelminalaan veroorzaakt geen minder autobewegingen. Het leidt tot meer autometers en belasting in deze straten en op Casino. 

Valt de parkeerplaats voor autos aan de Waterstraat weg? Parkeren bij het voetbalveld is ver weg. Als de Waterstraat vanaf de rotonde verboden is voor motorvoertuigen hoe bereiken moterrijders de parkeerplaats?


Om te beginnen vind ik het een goed initiatief om het verkeersprobleem aan te pakken . Ik woon op de Trippaardstraat .Onze straat wordt te veel als doorgaande straat gebruikt en ik zie wel wat in uw voorstel om er een doodlopende straat van te maken. Het concept van 1 rijbaan voor 2-richtingsverkeer is niet nieuw.  In vele steden werkt het, dus waarom hier niet! In uw plan wordt het verkeer teruggebracht naar alleen aanwonenden en dat is toch precies wat we willen.Wellicht een idee het plan niet in 1 keer door te voeren, maar de Trippaardstraat  en/of Bogenstraat eerst even als test te gebruiken. Zo kan gekeken worden of de afsluiting en de invoering van 2 richtingen in de praktijk ook werkt .
 
Ook stel ik voor dat er vaker gecontroleerd wordt of de geparkeerde auto’s  een parkeervergunning hebben. Ik zie heel geregeld auto’s die lange tijd zonder vergunning geparkeerd worden. Dit gaat ten koste van de parkeerruimte van aanwonenden.
 
Een andere suggestie ; wellicht is het beter om de fietsenstalling niet op de parkeerplaats te maken ( is te ver weg) maar Onder de Bomen. Daar is genoeg plaats. Veel succes!
 

 
Fijn initiatief om mee te kunnen denken en praten. Graag wil ik hiervan gebruik maken.  Als inwoner van de oude kern wil ik graag het parkeerprobleem aan de kaak stellen. Ondernemers van Thorn ontvangen parkeervergunningen voor gasten. Waarom krijgen wij al bewoners niet ook enkele kaarten voor ons bezoek? In veel grote steden ontvangen bewoners van de binnenstad extra vergunningen die zij aan hun gasten kunnen geven. Het zou een vriendelijk geste zijn naar ons. Wij als bewoners van de oude kern zijn in het bezit van een Rijksmonument. Er wordt van ons verwacht deze alle zorg en aandacht te geven zodat het monument ook voor de toekomst behouden blijft. Wij zijn trotse eigenaren en doen dit met hart en ziel. Toeristen genieten hier met volle teugen van. Het zou fijn zijn als de Gemeente dit waardeert en de bewoners tegemoet komt.
 

Met al uw doodlopende wegen vrees ik voor de bereikbaarheid van diverse panden door de hulpdiensten. Je kunt niet van de hulpdiensten verwachten dat zij om de haverklap uit moeten stappen om een paaltje of ander obstakel te verwijderen.
En vervolgens gaan de mensen wel klagen dat de hulpdiensten niet op tijd aanwezig (kunnen) zijn.
 
Wellicht is het ook eens tijd om te constateren dat de ingevoerde 30 km op de doorgaande weg Ittervoort-Wessem geen succes is. Door de gemaakte chicanes etc. is er van doorstroming op deze weg totaal geen sprake meer. Continu wordt het verkeer gestremd doordat bussen en vrachtwagens elkaar moeten passeren. Dat passeren gaat met de nodige moeite en met passen en meten. Regelmatig is te zien dat bussen of vrachtwagens ter hoogte van de Steegputstraat achteruit moeten of uit moeten wijken op de trottoirs om zo het tegemoetkomend verkeer de mogelijkheid te bieden te passeren.Het klinkt misschien raar, maar misschien moet eens bekeken worden of de doorgaande weg weer terug kan worden gebracht in de oude staat en dus ipv smaller breder wordt gemaakt. 
 
Ook wordt de doorgaande weg steeds meer als parkeer-uitwijkgebied gebruikt door de inwoners van de oude kern. Dat leidt er natuurlijk toe, dat de beperkte parkeermogelijkheden op de doorgaande weg steeds meer onder druk komen te staan. Ook staan er steeds vaker bedrijfsauto’s geparkeerd op de doorgaande weg of de trottoirs. Hierdoor wordt het uitzicht nog verder bemoeilijkt en is uitrijden vanuit de Steeg of je eigen uitrit een groot risico. 
 
Touringcars met toeristen stoppen vaak ter hoogte van de Steeg om maar zo dicht mogelijk bij de oude kern de mensen in- en uit te laten stappen. Dit leidt natuurlijk voor het overige verkeer ook weer tot de nodige frustraties. 
 
 

Prachtig initiatief van Thorn 2030, om de kern van Thorn te ontlasten van toeristisch verkeer. Uiteraard heb ik ook wat reacties gelezen van mensen die hun ideeen en wensen, voor en/of tegen geuit hebben waar ik me ook gedeeltelijk in kan vinden, daarmee rekening houdende ben ik er van overtuigd dat er een gepaste oplossing zal komen. Succes met Uw beslissing. 


Commentaar bewoner Bogenstraat
Het voorliggend plan is duidelijk gericht op de belangen van ondernemers en instellingen, maar is op meerdere fronten nadelig voor aan- en inwonende burgers. Het vroegere rustieke en authentieke karakter van de dorpskern wordt nog verder verkwanseld en volledig overgeleverd aan de vluchtige in de historie totaal ongeïnteresseerde bezoeker. Het straatbeeld zal verdergaand verrommelen. Het verkeersplan voorziet verder vooral in maatregelen die het afsluiten van de Hoogstraat en directe omgeving voor autoverkeer mogelijk moet maken, maar verslechtert de bereikbaarheid van woningen en voorzieningen voor aanwonenden en overige inwoners ten zeerste.
 
Het enige waaraan bij aanwonenden momenteel behoefte bestaat is een betere signalering van snelheidsbeperkingen en parkeerverboden en een effectieve controle daarop. Het zicht op de mooie historische gevels zal verder verloren gaan.Het zou te overwegen zijn om een beroep te doen op ondersteuning van ter zake deskundigen. 
 
De genoemde keerpunten in Bogenstraat en Trippaardstraat zijn ongeschikt voor dat doel. En tweerichtingsverkeer in de Bogenstraat is bijna onmogelijk. De kruising Akkerwal/Holstraat/Hoogstraat wordt zonder verdere aanpassingen een overbelast en onveilig punt. Akkerwal en Hoogstraat/Wilhelminalaan zullen als gevolg van het eenrichtingsverkeer veranderen in heuse racebanen. Beide straten zullen nóg meer verkeer dan momenteel te verwerken krijgen. En de Casino zal richting Wessem verder dichtslibben. Het handhaven van het huidige tweerichtingsverkeer in Akkerwal en Hoogstraat/Wilhelminalaan zal snelheidsbeperkend werken. En daarbij de Casino enigszins ontlasten.
 
 

Als bewoner van de Steeg ervaar ik grote overlast van de afsluiting van de Hoogstraat. Naast de gasten van verschillende hotels, rijden dan ook alle vrachtwagens voor bevoorrading, afvalverwerking, stomerij etc. door de Steeg. Door de nieuwe constructie van het wegdek ontstaat hierdoor schade aan het wegdek, scheurvorming in bijna alle gevels en veel geluidsoverlast  tot diep in de nacht. Daarnaast is het tempo van de chauffeurs levensgevaarlijk voor spelende kinderen. Zij zouden verplicht moeten worden stapvoets te rijden.Ik vraag me af, waarom wij als bewoners van de Steeg al het verkeer moeten dulden. Waar is onze autoluw/vrachtwagenluw in de Steeg, want deze valt ook nog binnen het centrum van beschermd stadsgezicht van Thorn. 


Als het plan Groeskamp klaar is wordt de doorgaande weg ter hoogte van Casino een drukte , en veel opstoppingen de doorstroom daar in nu al vaak een  probleem. 
 

Met interesse heb ik uw voorstellen voor een verkeersplan gelezen. Met betrekking tot de parkeerplaats aan de westzijde van Thorn, voor verkeer vanuit Ittervoort lijkt het me beter om deze parkeerplaats achter de woningen aan de Wilhelminalaan te leggen ter hoogte van Bed&Breakfast Geelen, dicht bij het Centrum. Daarvoor is een toegangsweg nodig vanuit de Ittervoorterweg voor het voetbalterrein achter de huizen van de Wilhelminalaan langs. De huidige parkeerplaatsen zijn voor inwoners die slecht ter been zijn zoals ik te ver verwijderd van het centrum. Als je niet kunt fietsen en niet ver kunt lopen is het centrum van Thorn onbereikbaar voor je geworden. En dat geldt voor veel mensen die niet in het centrum wonen, er niet kunnen parkeren en daarom er nauwelijks meer komen. Door deze parkeerplaats dicht bij het Centrum te creëren los je dit probleem op en het biedt ook parkeergelegenheid voor aanwonenden aan de Wilhelminalaan. Verder mis ik in het Centrum van Thorn enkele parkeerplaatsen speciaal voor minderinvaliden. Ook voor deze mensen is het Centrum van Thorn kennelijk verboden gebied.  Ik eindig met het Wandellaantje waar nog heel veel fietsers doorheen fietsen ondanks de hekken die er nu staan en ondanks de Boa’s. Toch is de oplossing hiervoor heel simpel. Verdubbel de hekken die er nu staan, zodat je er onmogelijk met een fiets doorheen komt en sluit de mogelijkheid af dat je langs de hekken kunt met de fiets. Schenk ook aandacht aan de sluiproute naar het wandellaantje toe via de weg naar de huisjes bij Sterrebosch vanuit Kessenich.

 

Hartelijk dank voor de info via de website "thorn2030". Als inwoners van Thorn verwelkomen wij alle voorstellen en hopen dat die snel gerealiseerd worden.  Specifiek voor onze situatie, wij wonen aan de Wal, is de intensiteit en de snelheid van het verkeer een grote irritatie. Zwaar verkeer, drukte tijdens de spitsuren en scheurende pubers in de avond en nacht verpesten ons verder heerlijke wonen in Thorn. Een rondweg zou een fantastische oplossing zijn, en tot die tijd, op korte termijn,  meer snelheidbeperkende obstakels zien wij graag gerealiseerd.  
 

Geweldig plan!!
Dit gaat absoluut een positieve bijdrage leveren voor de kwaliteit van leven voor IEDEREEN!!
Nu maar hopen dat dit plan zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en dat het geen meer-jaren-plan wordt.
Go Thorn!!
 

Ik wil u bij deze mijn ervaring en mening delen. Er word in de Holstraat vaak hard gereden. Harder dan de toegestane 30 km.
De weg word ook in de volle breedte gebruikt als wandelpad door de toeristen. Wellicht is het een idee snelheidsbeperkende maatregelen te plaatsen in onze straat. Tevens aandacht voor de ouderen voetgangers en fietsers. De Holstraat is erg hobbelig wat natuurlijk past in de sfeer maar slecht begaanbaar is voor de ouderen. Wellicht een smalle vlakke baan van onderaan de Beekstraat tot aan de Hoogstraat. Veel succes! 
 

Mis ik het plaatsen van toiletten op strategische plekken? 
 

Allereerst: veel lof voor uw initiatief!!
 
Als het om verkeer gaat in Thorn, gaat het ook om parkeren. Dit is in uw plan onvoldoende/niet onderkend.

Er zijn bedrijven en instellingen die veel gebruik laten maken van bezoekers-parkeervergunningen. De parkeerdruk neemt hiermee onnodig toe.

Is bij uw plannen rekening gehouden met invaliden en invalidenparkeerplaatsen? Hoe zit het met de toegankelijkheid van het voetgangersgebied voor busjes voor invalidenvervoer?

Keren bij de pomp in de Bogenstraat zal alleen mogelijk zijn als daar parkeerplaatsen verdwijnen. Indien er gekeerd gaat worden ontstaat er twee-richtings-verkeer in de BS. Dat wordt een beetje moeilijk lijkt me. Ik vrees toestanden met achteruit rijdende auto's omdat men mekaar halverwege tegen kan komen. Dit geldt ook voor (o.a.) Trippaardstraat.

Het paaltje op de Kessenicherweg kan ertoe leiden dat vanuit België op die weg ongewenst parkeergedrag ontstaat. Mijn voorstel: vanaf de Beek, bij de voormalige camping, een (of meerdere) paaltjes zetten. In Kessenich moet aangegeven worden dat de weg naar Thorn doodloopt.

Het gedoe met fietsen doet zich niet alleen voor bij de Kerk maar ook bij de hoek van ijssalon. Op warme dagen is het daar vaak een chaos. Ook daar moeten fietsen zoveel mogelijk geweerd worden of er moeten daar fatsoenlijke fietsrekken neergezet worden.

Waarom geen stalling (gewoon goede fietsenrekken plaatsen) realiseren ten zuiden van de Kerk (bij Hofferkeukens). Mooi centraal, dichtbij muziekpodium/tent, en goed bereikbaar. Plaats genoeg. Helemaal geen bewaking /toezicht nodig omdat er voldoende mensen rondlopen in dat gebied. Fietsenstalling(en) moet(en) gerealiseerd worden op logische plekken, zonder dat mensen moeten zoeken. Liefst bij de grenzen met voetgangersgebied.

Kan de rijbaan van de Hoogstraat tussen ijssalon en BS wellicht versmald worden? E.e.a. ten faveure van voetgangers. Parkeerhaventje bij ijssalon opheffen. Terras kan dan ook groter, of er kunnen fietsenrekken geplaatst worden. M.a.w. maak van dit deel een "semi-voetgangersgebied.

De rondweg om Thorn is volgens mij te duur en ook niet nodig, zolang de doorstroming op de doorgaande weg gewoon gewaarborgd blijft. Bussen en ander beroepsvervoer zullen toch hun weg naar Thorn blijven zoeken en dat is ook goed. De belasting van de oude kern wordt veroorzaakt door het feit dat vanuit de doorgaande weg te veel verkeer de oude kern kan inrijden via Wilhelminalaan, Bogenstraat, Trippaardstraat etc.

 
    

Aangezien de drukte in de binnenstad enorm is toegenomen de afgelopen jaren, is een vorm van verkeersverspreiding d.m.v. obstructies een oplossing. Hiervoor zouden blokken kunnen worden aangeschaft die dan weer beschilderd kunnen worden met mooie afbeeldingen van Thorn en de omgeving. 
Mogelijke alternatieven zouden hekken met afbeeldingen kunnen zijn.

Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 
 

Ik vind het belangrijk dat de maximum snelheid van 30 Kmh in de bebouwde kom van Thorn wordt gehandhaafd dit is om zo belangrijker als de toestroom van toeristen bv. door bewoners van de Groeskamp nog zal toenemen. Er is tegenwoordig al bijzonder veel overlast door het verkeer met name op de Akkerwal , ik heb vaak het gevoel dat ik naast het circuit van Francorchamps woon. Ik heb al een paar keer bij de gemeente getracht hier aandacht voor te krijgen, maar meer als de opmerking „we zullen de politie vragen hier wat meer aandacht aan te besteden” u kunt zich wel voorstellen dat hiervan niets terecht is gekomen. Conclusie voor mij is: „ als de leefomgeving voor de bewoners van Thorn, door verkeersmaatregelen, enigszins aangenaam kan worden gemaakt zal dat zeer kunnen bijdragen aan de acceptatie van de toename van het aantal toeristische bezoekers. Veel succes met uw project Thorn 2030.